Fihaonamben'ny SA AFF
Tany Mahanoro ny taona 2018

Ny AFF FJKM Ankadifotsy Septambra 2018 tany Mahanoro, fihaonamben' ny AFF

Ny AFF FJKM Ankadifotsy 2018, mitsangana de G à D
Ravo, Ninie, Hanitra, Marie Claire, Michelle, Miarisoa, Brigitte, Bodo
Livaniera, Oely, Lalao - Mipetraka de G à D : Jeanine, Tojo, Ianja
Jeanine, Claudie, Rondro, Miarivola, Faratiana, Augustine

 

 

Famintinana ny FIOFANANA :

Nibanjina ny hanatanterahana ireo vina goavana roa an’ny FJKM ny fampiofanana dia :

- Ny VINA ato anatin’ny 4 taona manao hoe : « Vontosy filazantsara ny Nosy Madagasikara »
- Ny VINA ato anatin’ny 100 taona manao hoe : « Mbola ho firenena kristiana ihany i Madagasikara @ taona 2118 »

Koa ireto avy ny lahateny sy fampianarana ary fizarana nifandimby, miaraka @ ireo olona nanatontosa izany nandritry ny fiofanan'ny AFF ( Asa Fitoriana ny Filazantsara ) tany an-toerana.

1- Pasitera Rarijason, Filohan’ny AFF Foibe
Ny filazantsara hamontosana an’i Madagasikara

Tsy dôgme, na théorie, na planina no ilaina ; tsy taktika na stratejia sns. no ambony ; Fa Ilay filazantsara mihitsy dia OLONA izany. Io olona io no toriana, io no filazantsara, dia i JESOA KRISTY izany ( Izy no Ilay vavahadin’ondry, Ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana, Ilay mofon’aina, Ilay fahazavan’izao tontolo izao, Ilay Mpiandry tsara, Ilay tena voaloboka, Ilay fananganana ny maty sy fiainana mandrakizay ). Raha tiana hahomby ny hamontosana an’i Madagasikara dia Izy no tsy maintsy toriana ary Izy ( Jesoa Kristy ) no tsy maintsy raisin’izay toriana. Izay vao ho vonto i Madagasikara.

2- Pasitera Tovonirina Guy, Mpitandrina ao @ FJKM Soavina, faritry ny ‘Canal des Pangalanes
Fijoroana Vavolombelona

Any @ faritry ny ‘Canal des Pangalanes’ any an-kodahoda be no misy ny fitandremany ( PE = Poste d’Evangélisation ). Lalana roa andro, ny voalohany indray andro lakana ( ‘Canal des Pangalanes’ ), ny faharoa indray andro dia an-tongotra, dia tonga ao Soavina. Rehefa mandeha ara-panahy ny Fiangonana dia tena miasa Andriamanitra ary dia asehony ny Voninahiny. 6 taona lasa izay no tonga tany Pasitera Guy, 50 teo ho eo ny mpiangona. 6 taona aty aoriana, mahatratra mihoatra ny 2000 olona ny mpiangona MAZOTO. Tsy manam-bola hanaovana trano Fiangonana ho an’izany olona marobe izany ny any ambanivolo any, tsy mahasakana ireo mpiangona anefa izany hivavaka eny an-tokontany, na dia avy be aza ny orana tsindraindray. Nanangana Sekoly koa ry zareo, dia mbola niseho ny Voninahitr’Andriamanitra satria dia ry zareo foana no voalohany @ valim-panadinam-panjakana any @ iny faritra manontolo iny, ary dia resiny foana ny lycée sy ny sekoly rehetra any @ iny faritr’i Nosy Varika iny.

3- Pasitera Triomphe, SG’ ny AFF Foibe
Fandalinana ny Boky Ravinala 2 ( Boky Ravinala 1 nohavaozina )

Ny Boky Ravinala ( 1 na 2 ) no misy ny toro-lalana ho an’ny mpitory ny filazantsara, antsoina hoe : ‘Tafika Masina’. Nisy ny lesona, nisy ny fampiharana, nisy ny fifampizarana traikefa. Ilaina ny manadihady, mijery tsara sy mihaino tsara mialohan'ny asa fitoriana, mba hahafantarana bebe kokoa sy hahafantarana tsara ny toe-java-misy eo an-toerana mba hampahomby ny asa fitoriana.

4- Pasitera Rakotonindrainy Jaona, TDF ( Tonian’ny Departemantan’ny Fiangonana FJKM )
Fitazonana ny VINA, dia ireo VINA voalaza etsy ambony ( VINA 4 taona sy VINA 100 taona )

Tsy misaraka, tsy afa-misaraka @ Herin’ny FANAHY MASINA ny mpitory ny filazantsara AFF raha te hahomby sy hahataona olona maro ( ny olona rehetra sy ny olona manontolo ). Ary dia miseho ny asa mahagaga ataon’Andriamanitra. Ny fibebahan’ny tsirairay no tanjona tiana hahatongavana, mba ho tonga olom-baovao ny tsirairay. Ho afaka @ fahazaran-dratsy ny tsirairay. Mila manam-pitiavana ho an’ireo olona ho toriana ny mpiantafika. Dia ho vonto i Madagasikara. Ho tratra ny VINA anankiroa.

5- Pasitera Radimisaon Jonah, SG’ ny FJKM
Mamonto filazantsara an’I Madagasikara

Nitaona ny isam-batan’olona sy ny isam-pitandremana mbamin’ny isaky ny SP ( Synodam-paritany ) mba HANANA VINA GOAVANA @ izao sisa izao. VINA goavana izany hoe VINA mahagaga no apetraka satria an’Andriamanitra mahagaga ny asa fa tsy antsika olombelona. Fitaovana eo am-pelatanany fotsiny ihany isika olombelona. Ohatra ny tetik’asa DIDOMI : ho an’ny FJKM iray manonotolo : ny VINA hananganana trano Fiangonana vitsivitsy isan-taona. 5 izay no vita hatramin'ny taona 2017. Ho an’ny FJKM manontolo hatrany : ny tetik’asa 407 communes tsy mbola misy Fiangonana FJKM miorina. @ izao fotoana izao efa an-dalana ho vita ny antsasany mihoatra. Ary dia tsy ny fananganana ny trano Fiangonana ihany fa ny fananganana VOMM maharitra koa. VOMM = Vondron’Olona Mpiara-Mivavaka, na ireo kristiana hijoro ao sy hateza ao, hamelona ny Fiangonana rehefa lasa ny mpanorina. Ny fanohizana sy fiantohana ny asa toy ny fametrahana KD ( Katekista Délégué ) any an-toerana rehefa mitsangana ny trano Fiangonana.

Dia toy izany hatrany @ mpiantafika ( AFF ) tsirairay avy : tokony samy hanana, tokony samy hametraka ny VINANY. Dia VINA mahatalanjona ( izany hoe VINA tsy ho hain’ny saintsika ho eritreretina ho vita ). Izay no maha asan’ny FANAHY MASINA azy fa tsy asantsika. Ohatra : mitory @ ankohonanao, mitory @ manodidina anao, any am-piasana, eny an-tsaha, any am-pianarana, sns. Tokony ho sahy ary tokony hahomby. Izay no maha VINA azy. Enga anie ka tsy hijanona ho VINA fotsiny izany fa hiroso @ fanatanterahana isika rehetra izay niofana sy izay mamaky izao hafatra izao. Tsy misaraka @ FANAHY MASINA sy @ JESOA KRISTY TOMPON’NY FINOANTSIKA ny fanatanterahana ny VINA ( Hebreo 12 :1-2 ).

Fihaonambe AFF Mahanoro 2018 - Ny AFF FJKM Ankadifotsy

Faratiana, Jeanine, Tojo, Oely, Ianja, Augustine, Ninie, Fifi, Miarivola, Voahangy
en rollover : Marie Claire, Claurette, Rondro, Bodo, Rinah, Miarisoa, Brigitte,
Irmà, Claudie, Odette, Michelle, Dr Lalao, Livaliera, Jeanine, Hanitra

6- Pasitera Rakotoarimanana Ndriamanantena, Mpitandrina ao @ FJKM Antsalova, SP Bemaraha
Fijoroana Vavolombelona

Faritra sarotra dia sarotra satria anjakan’ny Dahalo tanteraka. Dia lasa mitsoa-ponenana sy matory any an-tsaha ny olona ao an-tanana. Dia an-tongotra avokoa ny asa fitoriana any rehetra any. Koa manainga ireo mahalala tanana hanampy ara-pitaovana, ohatra @ fanomezana môtô, Baiboly, fihirana FFPM. Indrindra @ fanohanana @ alalan’ny vavaka. Ao Antsalova ohatra dia misy 32 ny isan’ireo mpimasy, Dahalo sy lehiben’ny Dahalo avokoa izy ireo. I Tsiandro dia tanana iray any @ iny faritra iny izay tena lemaka sy tena lonaka ( tany notahian-Janahary ), saingy nisy fotoana tsy nisy olona intsony tao an-tanana noho ny tahotra ny Dahalo. Im-betsaka ry Pasitera sy izay nitory ny filazantsara tany no nifanena t@ Dahalo, ary dia tsy maintsy mandositra rehefa hifanena aminy, mandositra dia miafina mandra-pahalasan'izy ireo.

7- Pasitera Rakotomanana Herintsoa Tahiry, Mpitandrina,
Tonian’ny Sampana Vokovoko Manga Foibe FJKM
Mpampianatra ao @ Faculté de Théologie Ambatonakanga
Madagasikara ilay tany hovontosana filazantsara

Iza moa i Madagasikara ?
Ary iza moa ny Malagasy ?

Olon’ny TENY ny Malagasy, izany hoe tia TENY. Noho izany tsy dia mivantana izy rehefa miresaka fa an-kolaka matetika. Ary dia misy zavatra milafika saro-pantarina foana ao anatiny. Izay no maha-sarotra ny asa fitoriana raha tsy tafapaka TSARA hatrany @ ilay milafika any @ faran’ny lalin’ilay olona toriana. Manana HERY MIAFINA MARO izay inoany ny Malagasy, isan’ireny ilay antsoiny hoe : ‘Razana’. Hafangarony @ Ilay Andriamanitra velona dia ny Andriamanitry ny kristiana ireny hery miafina maro ireny. Koa tokony hazava tsara ny resaka rehefa mitory an’i Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy isika. Tena ‘conservateur’ koa ny Malagasy ka mitazona FATRATRA ny netim-paharazana, dia ny fomba sy ny fombafomba. Samy miantso fanahy na ny kristiana na ny Malagasy, saingy toa fanahy tsy mitovy no antsoina fa fanahy samy hafa tanteraka. Mivavaka @ andriamanitra MAROMARO ny Malagasy ( synchrétisme ). Dia nisy sary sy resaka « mangamanga sy mavomavo » izay nampatory ny sasany avy eo. Ohariko @ atody masaka iray ilay sary. Rehefa mitory ny AFF na ny mpiantafika dia ilay fotsifotsy @ ilay atody masaka foana no voan’ny balany, dia faly izy fa nahavita ny asa fitoriana. Tsy mety voa mihitsy anefa ilay mavomavo ao anatin’ilay atody fa voaharon’ilay fotsifotsy foana ny bala rehetra. Dia rava maina izany ny VINA : tsy misy vonto na iray aza. Tokony hoheverina izay fomba mahomby hahavoazana ilay mavomavo ao anaty ( dia ilay zavatra milafika saro-pantarina ao anatin’ny olona tsirairay ) raha tiana hahomby ny VINA. ( Amiko, izany hoe tsy tatitra akory ity fa hevitro manokana, dia mety ho ny fahatokisanao mpitory ny asan’ny Fanahy Masina sy ny heriny fotsiny ohatra dia ampy hahavoa ilay mavomavo, ary efa traikefa hitako matetika izany ). Somary lalina io fampianarana io ka nampahatory ny sasany.

8- Pasitera Ramamonjiarisoa Robert, Mpitandrina ao @ FJKM Betafo Fanavaozana Ambohimanarina
Fijoroana Vavolombelona

Efa nanao VINA maro sy goavana koa ry zareo. Ary dia henjana ny azy ny ‘critères’ rehefa handefa mpiantafika. Misy ny fiofanana tsy tapaka. Misy ny fifampizarana traikefa. Misy ny karazana ‘test’ mihitsy ho an’ireo andeha hiantafika. Manao ny Sekolin’ny Baiboly ry zareo hampitomboana hatrany ny fahalalana ny Soratra Masina mba hahomby @ asa fitoriana. Asa mitohy tsy tapaka avokoa izany rehetra izany. Rehefa RESY LAHATRA hoy izy ny BIRAOM-PIANGONANA dia milamina ary mitombo ho azy sady mitombo be dia be NY BUDGETn’ny Tafika Masina anatiny sy ivelany. Io ilay VINA, izany hoe ilay asa mahagaga ataon’Andriamanitra ao am-pon’ny tsirairay avy, na Biraom-piangonana izy na kristiana tsotra ( izay misy mahavatra manome be dia be tokoa ho an'ny Tompo ). Izany rehetra izany dia mpitranga sy fahita rehefa mijoro tsara ara-panahy ny Fiangonana iray. Dia mihoatra LAVITRA ny VINA noheritreretina ny zavatra mihatra. Ao ny fanorenana trano Fiangonana sy izay rehetra mahakasika izany, toy ny ‘panneau solaire’, ny ‘bancs’, ny fanaka manontolo, ny lamba rehetra, sns. Misy hatrany ny ‘pré-camp’ mialohan’ny asa fitoriana. Tsy maintsy hapetraka koa hoy izy ny ‘discipline’ ary henjana ny an-drizareo io ‘discipline’ io. ‘Discipline’ an’ny mpiantafika AFF no resahina eto. Ao anatin’ny tetik’asa an-dry zareo koa ny fanamboarana na fanavaozana ny ‘canal’ sy ‘canalisation’ eny @ fokontany, ny lalan-kely, ny biraon’ny fokontany, fampianarana ny zon’olombelona, ‘tournoi’ de foot et de basket-ball eny anivon’ny fokontany, sns. Ohatra mivaingana : nasian’ny Fiangonana FJKM jiro ny toerana maizimaizina rehetra ( fiaraha-miasa @ JIRAMA ), dia tsy nisy intsony ny mpanendaka an’elakelan-trano, tsy sahy nianika fasana intsony ny mpamosavy, ary lasa nifindra toerana ny makorelina mpivaro-tena. Foana ny fifohana rongony @ toerana maizimaizina ( izay lasa nazava ).

Rehefa mandeha ny mpiantafika an-dry zareo dia harifomba araka izay azo atao ny fitaovana entiny miantafika, toy ny :

Groupe électrogène matanjaka, ny sonorisation mobile, ny video-projecteur, ny lecteur DVD-CD, ny sonorisation autochargeable, ny ampli incorporé, ny TV grand écran na système projecteur, ny accessoires d’éclairage, ny kidoro éponges maro, ny vilany lehibe maro, ny fitaovan-dakozia, ny kojakojan’ny installation électrique, ny Baiboly ho zaraina, ny fihirana ho zaraina.

 

Sary Fihaonamben'ny S.A. AFF
Sampana Asa 'Asa Fitoriana ny Filazantsara'
Tany Fénérive Est ny taona 2016

Ravo.Madagascar webmaster Pensee Chretienne et le President du FJKM le Pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi, Fenerive Est Madagascar, septembre 2016
Ravo ( webmaster Pensée Chrétienne ) sy
Ny Filohan'ny FJKM, Ny Mpitandrina Irako
Andriamahazosoa Ammi

 

Hafatry ny Filoha vaovaon'ny FJKM :

« Vontosy filazantsara ny nosy Madagasikara »

 

 

AFF niarahana t@ SPIA 19 tany @ faritr'i Morondava
Mission d'évangélisation dans l'Ouest de Madagascar
To broadcast the Gospel of Jesus with some FJKM churches

 

SA AFF SPIA 19 Synodamparitany Iarivo Avaradrano, Pasteurs FJKM Madagascar, Pasteur Heritiana et Pasteur Dina SA AFF SPIA 19 Synodamparitany Iarivo Avaradrano, Pasteur FJKM Madagascar, Pasteur Triomphe et les delegues du AFF FJKM Ankadifotsy : Faly et Ravo.Madagascar
Pasteur Heritiana - Pasteur Dina ( en rollover ) - Pasteur Triomphe
Les Délégués du FJKM Ankadifotsy : Ravo & Faly ( en rollover )

8 taona aty aorian'ny nitondrana azy amim-bavaka vao tanteraka ny tetik'asa : « Andeha hanaraka Ahy ... » iombonan'ny Fitandremana rehetra ao @ SPIA 19. Raha 950 teo ho eo ny mpiantafika navoaka ny taona 2016 dia tafakatra mihoatra ny 1400 izany ny taona 2017. 180 t@ ireo avy ao @ FJKM Andravoahangy Fivavahana. Isaorana Izy Andriamanitra. Ny 1 May teo no namoahana ny andiany faharoa, ka 213 avy @ andiany voalohany sy faharoa no nanatanteraka ny iraka, dia ny Asa Fitoriana ny Filazantsara ( AFF ) tany @ faritr'i Morondava ( tany Ankilizato 90 Km, tany Betsipotika-Analaiva 20 Km, tany Bemanonga 9 Km ary tany Andranomena-Marofandilia 40 Km miala an'i Morondava ). T@ ireo mpiantafika dia lehilahy ny 19 %. Ny Prezidà Synodaly SPIA 19 ny Pasitora Miarilaza, ny Filohan'ny AFF SPIA 19 ny Pasitora Dina ( FJKM Analakely ) ary ny Talen'ny Sekolin'ny Mpiantafika ny Pasitora Heritiana ( FJKM Analamahitsy ) no tompon'antoka sy mpitarika izao tetik'asa sy hetsika izao. Ravo ( AFF FJKM Ankadifotsy sady Ekipa môbile = Ekipan'ny ASAN' NY APOSTOLY ) no naka ny sary sy nanangona ary namintina ny lahatsoratra. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.

 

8 ans après les prières ferventes, le projet « Venez après Moi ... » se réalise. Un projet unifiant toutes les Eglises du Christ de Madagascar ( FJKM ) du Synode Iarivo Avaradrano SPIA 19 ( Synode du Nord d'Antananarivo ). Si environ 950 évangélisateurs furent formés l'an passé, ce chiffre a atteint plus de 1400 personnes cette année 2017 à la gloire du Christ. La 2e promotion fût sortie le 1er Mai 2017, plus de 200 d'entre eux et de la 1ère promotion ont accompli la Mission d'évangélisation ( AFF ) dans la région de Morondava les 16 au 21 Mai ( à Ankilizato, Betsipotika-Analaiva et Bemanonga, respectivement à 90 Km, 20 Km et 9 Km avant Morondava ; et à Andranomena-Marofandilia 40 Km après Morondava sur la direction des Tsingy du Bemaraha ). Ce projet est dirigé par les Pasteurs Miarilaza ( Président du Synode SPIA 19 ), Dina ( du FJKM Analakely, Président de la Mission au sein du SPIA 19 ), et Heritiana ( du FJKM Analamahitsy, Directeur de l'école des futurs évangélisateurs ). Photos et texte : Ravo ( webmaster de ce site Pensée-Chrétienne, AFF FJKM Ankadifotsy ). A Dieu seul est la gloire !

 

8 years after fervent prayers, the project « Come with Me ... » becomes real. A project of the churches of Jesus Christ ( FJKM ) of the SPIA 19 area. About 950 evangelists was trained last year and more than 1400 evangelists was trained this year 2017 ( on May 1st ). God thanks a lot. More than 200 persons ( from the 1st promotion and from the 2nd promotion ) have done the evangelical Mission to broadcast the Gospel of Jesus Christ ( AFF ) in Morondava area from 16th till 21st of May 2017. Ankilizato, Betsipotika-Analaiva, Bemanonga and Andranomena-Marofandilia were the villages which have received this Gospel of The Lord Jesus Christ. This project-mission is directed by Pastor Miarilaza ( President of the SPIA 19 area ), by Pastor Dina ( from the church at Analakely, President of the Mission ), and by Pastor Heritiana ( from the church at Analamahitsy, Director of the school which forms the evangelists ). Pictures and text of Ravo ( webmaster of Christian Thought, AFF FJKM Ankadifotsy ). To God is the glory for ever and ever !

 

AFF, FJKM Madagascar, SPIA 19 Morondava, Pasteur Walter et Pasteur Dina AFF, FJKM Madagascar, SPIA 19 Morondava, President Hery du FJKM Ankadifotsy
Pasteur Walter & Pasteur Dina à Analaiva - Président Hery, Sissi & Manjato à Ankilizato
Fanja, chef du groupe LUC - Le grand bus du groupe LUC à Morondava ( en rollover )

Dia niainga ary ny mpiantafika avy ao @ SPIA 19 ny Talata 16 May hatramin’ny Alatsinainy 22 May 2017 ; nizara 5 araka ny fomba fiasa mahazatra ka ny tarika MATIO izay notarihan’i Mlle Domy tao Ankilizato, ny tarika MARKA notarihan’i Mme Baholy sy i Pasteur Walter tao Betsipotika sy Analaiva, ny LIOKA notarihan’i Mme Fanja tao Bemanonga ary ny JAONA notarihan’i Pasteur Rado sy i Mr Manana tany Andranomena. Noho ny resaka tsy fahandriam-pahalemana ( Dahalo ) izay tena nangotraka tany an-toerana dia voatery nafindra tany Andranomena ( 10 Km alohan’i Marofandilia ) fa tsy tany Marofandilia ny tarika JAONA rehefa avy niasa sy nitory indray andro manontolo tao sy tany Ampataka ( 50 Km aorian’i Morondava ). Niampy tarika iray ireo tarika 4 ireo t@ ity, dia ny tarika ASAN’ NY APOSTOLY izany izay nanomana ny fahatongavan’ny ekipa manontolo sy nanomana ny fivantanana tao Morondava ka niainga indray andro mialoha, notarihan’i Prezidà Hery ( FJKM Ankadifotsy ) sy i Mme Sissi ( FJKM Analakely ) io tarika farany io izay nantsoina koa hoe « Ekipa Mobile ».

 

Départ des évangélisateurs divisés en 5 équipes le mardi 16 Mai et retour le lundi 22 Mai 2017 ( soit 6 grands bus et 4 voitures légères ). L'équipe N° 1 de MATTHIEU dirigée par Mlle Domy travaillait dans la zone d'Ankilizato, L'équipe N° 2 de MARC dirigée par Mme Baholy et Pasteur Walter à Betsipotika et à Analaiva, L'équipe N° 3 de LUC dirigée par Mme Fanja travaillait dans la zone de Bemanonga et L'équipe N° 4 de JEAN dirigée par Pasteur Rado et Mr Manana évangélisait dans la région de Marofandilia et d'Andranomena. Pour cause d'insécurité ( banditisme, tirs, vols de groupes armés appelés les Dahalo ), l'équipe de JEAN n'a évangélisé à Marofandilia et à Ampataka ( 10 Km après Marofandilia sur la route de Belo sur Tsiribihy ) qu'en une journée seulement, puis elle s'est déplacée et a campé à Andranomena ( 10 Km avant Marofandilia sur la route de l'Allée des Baobabs ). C'était plus sûr à Andranomena. Une autre équipe renforçait ces 4 équipes : LES ACTES DES APOTRES qui pour préparer tout l'aspect logistique sont partis un jour avant tout le monde ; cette équipe N° 5 appelée également « L'équipe Mobile » a été dirigée par le Président Hery ( FJKM Ankadifotsy ) et par Mme Sissi ( FJKM Analakely ). Je faisait partie de cette Equipe N° 5.

 

Departure of this big Group of more than 200 persons ( in 6 big bus plus 4 van vehicles ) on 2017 May 16th till May 22nd. We were divided into 5 teams : the Team of MATTHEW directed by Miss Domy who were in Ankilizato area, the Team of MARK directed by Mrs Baholy and by Pastor Walter who were in Betsipotika and in Analaiva areas, the Team of LUKE directed by Mrs Fanja have worked in Bemanonga region and the Team of JOHN directed by Pastor Rado and by Mr Manana have worked in Marofandilia and in Andranomena areas. All these areas were not safe ( because of organized crime by Dahalo ), it's why the Team of JOHN didn't sleep in Marofandilia but in Andranomena ( 10 Km before Marofandilia ). Just they have evangelized in Marofandilia and in Ampataka ( 10 Km after Marofandilia ) only in one full day. A fifth Team : THE ACTS OF APOSTLES Team has prepared one day before the arrival of the four Groups everythings to be prepared such as the rooms ( usually at churches ), the food, the toilets, the shower-rooms, the supplies, etc. both in these villages and in Morondava at the end of the mission ( on Saturday May 20th and on Sunday May 21st ). This Team of The ACTS OF APOSTLES or « The Mobile Team » where I was, was directed by our President Hery ( from FJKM Ankadifotsy ) and by Mrs Sissi ( from FJKM Analakely ).

 

AFF, FJKM Madagascar, SPIA 19 Morondava, Dahalo a Betsipotika Morondava Madagascar d ou securisation des lieux par des elements du FJKM Analakely et du FJKM Ankadifotsy AFF, FJKM Madagascar, SPIA 19 Morondava, Sakalava people et Vezo people
Sécurisation du FJKM Betsipotika dans la nuit du 19 Mai avec le Pasteur Dina & Ravo
Population Sakalava d'Ampataka avec leur bois de cuisine
Sécurisation Betsipotika avec Alain & le groupe Jakar ( en rollover )
Enfants Vezo de Morondava avec leurs petits bateaux ( en rollover )

Santionany @ tontolo novantanina

Tsy ny toe-trandro ihany no mafana be na mahamay be any @ faritra nanaovana Tafika Masina, fa ny tontolon’ny tsy fandriam-pahalemana koa noho ny resaka Dahalo sy ny adiady etsy sy eroa. Porofon’izany ny tsy fahazoana mivoaka @ alina ( couvre-feu ), na tany Ankilizato, na tany Betsipotika ( izay ny masonay mihitsy no nahita ireo miaramila maro mitam-basy eny @ arabe ), na tao Bemanonga ( izay efa tsy lavitra an’i Morondava : 9 Km ), na hatrany Andranomena. I Marofandilia moa dia efa tsy nahazo natorianay raha izay no fikasana tany am-boalohany. Noho ny resaka Dahalo izay mirongatra dia manampatra ny fahefany tsindraindray ny Tafika. Mandeha ny tondro-molotra. Izay mahazo vato ambony dia enjehina sy karohina ka rehefa tratra dia vonoina tsy misy fitsarana. Tezitra t@ izany hetraketraka izany ny fokonolona ka dia rafitra ny ady ( fiantsiana sy fifampitifirana ) eo @ Tafika sy ny fokonolona. Ny Tafika ambara eto dia karazan’itony Emmo-Reg itony. Misy ny maty na eo @ andaniny na eo @ ankilany. Mandeha ny fampiasana ny ody mahery ( toy ny moara : tandrok’omby feno vovo-paty ), ka dia eo ny bala lasa rano, fa eo koa ny ody tsy mahery tampoka ka dia mivadika bala lasa bala. Dia mamono. Tsy lazaina intsony ny halatra omby. Ny masonay tarika ASAN’ NY APOSTOLY koa no nahita tao Ankilizato, ny Talata 16 May, filaharam-be ary tsy ankijanona, ray aman-dreny mitondra ireo zanany lahy kely atao didim-poitra. Maro dia maro izy ireo. Noho ny tahotra ilay fanahy ratsy mandehandeha eny rehetra eny ka manao didim-poitra ny zazalahikely mbola tsy vita didim-poitra ary mitroka ny ran’ireo zazakely ireo avy eo ka mahafaty azy. Tahotra sy horohoro ny tao @ tananan’Ankilizato ( sy ny faritra manodidina ). Tahotra sy horohoro no manjaka any ! Iray karazana @ ilay fanahy maloto antsoina hoe « Rabokona » ity resahina eto ity.

Le contexte sur place à notre arrivée

Non seulement le climat est très chaud ( et sec, très peu de pluies durant l'année précédente ), mais très chaud également en ce qui concerne l'insécurité. Et ce sur toute la zone où on était. A cause des actes de banditisme des Dahalo, de la répression de l'armée et des guéguerres ici-et-là. Aussi durant tout notre séjour là bas, c'était le couvre-feu partout. A Betsipotika, on a vu la nuit ( car en tant qu'équipe mobile, on était obligé de se déplacer de temps en temps ) toute une armée faisant la ronde avec leurs fusils d'assaut. A cause de l'insécurité, l'équipe de JEAN était obligée de se déplacer et de dormir à Andranomena et non à Marofandilia comme prévu au départ. Avec les Dahalo, c'est la terreur partout ( et ce jusqu'à Morondava ville ). Vols de troupaux de zébus, incendier des villages entiers. De ce fait les militaires font leur travail de répression, mais pas de quartier également. Sur simple indication, l'armée tue les gens et souvent d'une façon atroce. Les villageois sont contre ces interventions manu militari et ont décidé de contre attaquer. D'où 2 armées face à face utilisant les fameux gris-gris et les forces du mal ( ody gasy sy ody mahery ), changeant les balles réelles en ... eau ; comme des fois ça ne marche pas à cause des gris-gris plus puissant de l'un ou de l'autre, ces balles réelles restent des balles réelles et donc tuant plus d'un. Ce sont nos propres yeux également qui ont vu ( de l'équipe des ACTES DES APOTRES ), cette fois-ci à Ankilizato, le mardi 16 Mai, une très longue queue interminable durant une journée entière de parents emmenant leurs petits garçons pour être circoncis à la hâte. Un esprit malveillant paraît-il qui se déplace silencieusement et circoncis les petits garçons et qui après suce leur sang entrainant la mort de ces petits anges. D'où terreur et peur totale sur Ankilizato et dans toute la région ( allant jusqu'à Morondava en passant par Bemanonga ).

The context there when we arrived

Not only the climate was very hot ( and very dry because no rain ) but it was unsafe too. The danger was everywhere and it was very hot too. Because of Dahalo, a group of people who steal cattle of zebus ( oxes ) and who burn a lot of villages. There are a lot of groups of Dahalo. The intervention of the army is very strong too. They kill everyone supposed as a Dahalo member. Without judgement and they kill them with atrocity. In all these areas you can not go out on the night, we have seen a lot of soldiers with their guns at night in Betsipotika area. I've seen it there. Because of this situation the Team of JOHN who was previously planned to sleep in Marofandilia was slept in Andranomena ( 10 Km before Marofandilia ) where it was more safe. The terror ( a feeling of extreme fear ) was everywhere ! The people was not happy with the action of the army ( atrocity and without judgement ), so they have decided to fight against the soldiers. Every camp uses the famous Malagasy power of darkness ( power of evil being ) : the ody gasy and the ody mahery, the moara. You cry 'water - water' and the bullets of your enemy become ... water. But sometimes the ody mahery of your enemy is more powerful than yours so you cry 'water - water' but the bullets of your enemy are always true bullets. So some people die ( from the villagers and from the army ). The Team of ACTS OF APOSTLES have seen too in Ankilizato ( when we have put there the equipment of their shower and toilets ) a very long single file and during the whole day of Tuesday May 16th ; these were single file of parents who have taken their little sons to be circumcised. Because a bad spirit do it to every boy who was not circumcised, then this bad spirit drinks after the blood of the little boy and the little boy dies. Again a complete terror has reigned in Ankilizato and in its whole area, and in some places of this west part of Madagascar.

 

AFF, FJKM Madagascar, SPIA 19 Morondava, les Eglises de Jesus Christ a Madagascar : Bemanonga, Ankilizato, Betsipotika AFF, FJKM Madagascar, SPIA 19 Morondava, es Eglises de Jesus Christ a Madagascar : Bemanonga, Ankilizato, Betsipotika
FJKM Bemanonga : aucun battant ni aux portes ni aux fenêtres - FJKM Ankilizato
Toujours le FJKM Bemanonga - FJKM Betsipotika ( en rollover )

Manoloana izany, manao ahoana kosa ny tontolon’ny Fiangonana tany an-toerana

Ny Fiangonana FJKM ao Ankilizato no ho raisintsika ohatra. Saika mitovitovy aminy ny an’ireo Fiangonana hafa. Manao ezaka araka izay tratra tokoa ny kristiana any an-toerana izay misy mpandray eo @ 80 olona eo ho eo ka ny 60 @ ireo no tena mazoto. Ireo no natafatsangana trano Fiangonana tao anatin’ny 10 taona. Trano Fiangonana « en dur : ciment », misy « dalles carreaux » sy tafo fanitso ary « banc » maro ; azo lazaina hoe vita tsara izany Fiangonana izany. Tsy mbola nisy hatreto ny fanampiana avy any ivelany, fa ny rakitra sy ny vokatr’ireo mpiangona no nahavitana izany. Fa ireo Fiangonana hafa kosa dia tena mampalahelo mihitsy ( ny rivo-doza mandalo tsindraindray rahateo manginy fotsiny ; sy ny hetraketraky ny Dahalo ), toy ny Fiangonana FJKM ao Ampataka, ao Marofandilia, ao Andranomena ary ao Betsipotika, ka tena iangaviana antsika Fitandremana aty an-drenivohitra ( Antananarivo ) sy manerana an'i Madagasikara @ fanampiana na @ fiantohana tanteraka azy ireo ahavitana ny trano Fiangonana. Sahirana toy izany koa ny Fiangonana FJKM ao Bemanonga na dia efa vita « en dur » aza. Goailaka ( gony lava be sy ngeza ) nentinay mpiantafika no hidim-baravarana sy hidim-baravaran-kely tany.

Le contexte des Eglises du Christ ( FJKM ) sur place

Prenons exemple sur l'Eglise FJKM d'Ankilizato. Sans aide extérieure ni aucun sponsoring jusqu'à maintenant ( Mai 2017 ), grace à Dieu, les fidèles sur place ( environ 80 chrétiens adultes dont environ 60 chrétiens fervents ) ont tout fait en 10 ans pour bâtir leur Eglise en dur, avec dalles en carreaux, toiture en tôles et des bancs. Et ce en dépit de l'insécurité, des Dahalo et de la terreur sur toute la région Ouest de Madagascar. Une belle église. Par contre les autres Eglises du Christ FJKM qu'on a visité sont en piteux état. Dans une région sans pluie et aride où la vie est très dure et où le peuple est pauvre, sans compter le passage des cyclones et les actes de banditisme des Dahalo. On a tous dormis dans les Eglises FJKM, et dans toutes ces Eglises ( à l'exception de l'Eglise FJKM d'Ankilizato ) il y avait des portes et des fenêtres mais sans serrure ni cadenas d'où on pouvait entrer et sortir facilement le jour comme la nuit. Et même l'Eglise du Christ FJKM de Bemanonga ( à 9 Km seulement de la ville de Morondava ) n'avait encore ni battant de porte ni battant de fenêtre ; on utilisait juste nos larges sacs de jute ( Goailaka ) en guise de fermeture des portes et des fenêtres. Appel lancé à toutes les Eglises chrétiennes de Madagascar et du monde entier pour les aider à finir la construction de leurs Eglises ( à Ampataka, à Andranomena, à Marofandilia, à Betsipotika, à Bemanonga et à Ankilizato ).

The context of the church of Jesus Christ there

Let's take for example the church of Ankilizato ( FJKM Ankilizato ). They have built themselves without sponsoring their own church, in 10 years, just around 80 christians ( 60 of them are fervent christians ). A beautiful church in cement with the bottom in hard tiles, with the roof in sheet metal and with some benches. They have built it in spite of insecurity and terror because of the Dahalo. The whole area ( from Ankilizato till Marofandilia-Ampataka and Belo Tsiribihy ) is a very dry area and a very hot area, so the people have a big problem for their crops, so the people are poor or very poor or very very poor. Because of this reason, the other churches are in a sorry state and pitiful. We have slept in the churches during our evangelical mission, and all of them ( except the church of Ankilizato ) have doors and windows but without padlock. Everyone can go inside and can go outside easily during the day and during the night. Our nights were not safe ! The big church of Bemanonga ( only at 9 Km before the town of Morondava ), a big church in cement too, has no swing door and no swing windows, we have put just our big and large sack of jute on the doors and on the windows to protect us. It's why we invite all the christian churches everywhere in the world and all the christians everywhere in the world to help the churches there ( Ampataka, Andranomena, Marofandilia, Betsipotika, Bemanonga, Ankilizato ) to built or to finish their construction, thank you.

 

AFF, FJKM Madagascar, SPIA 19 Morondava, Ankilizato AFF, FJKM Madagascar, SPIA 19 Morondava, Bemanonga et Analaiva
L'équipe des ACTES DES APOTRES construisant le WC du groupe d'Ankilizato
En background les douches en sac de jute ( Goailaka ) FJKM Bemanonga
L'équipe môbile construisant le WC du groupe d'Ankilizato ( en rollover )
Analaiva : les Directeurs du Lycée et Pasteur Walter ( en rollover )

 

Nahavita be ary nahavita tsara izahay 200 mahery avy ao @ Mpiantafiky ny SPIA 19. Anjaranao ny manao kajy tsotsotra ny @ ireo tokan-trano notsidihina ka nanaovana asa fitoriana ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy, satria dia i Jesoa Kristy Fiainana sy Mpamonjy no nambaranay tany sy teny rehetra teny. Inty ary no kajy tsotsotra ataonao : 200 mahery no isanay mpiantafika. Roa andro sy tapany no tena niasana nitoriana ny Filazantsara ( porte-à-porte ), dia ny Alarobia, ny Alakamisy ary ny Zoma maraina. Takariva mahafinaritra ny Zoma hariva ( 15h à 18h ) noho ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Raha @ 8 ora eo ho eo ka hatramin’ny 12 ora ny maraina, dia @ 3 ora eo ho eo ka hatramin’ny 5 ora ny tolakandro no mizara ho olona 3, na 4, na 5 isaky ny ekipa mpiantafika, ka ny ekipa iray dia miantrano eo @ 15 mn hatramin’ny 30 mn eo ho eo isaky ny tokantrano novangiana. Nahavita tokantrano firy izany ireo mpiantafika ? Maromaro ihany hoy izahay tsy dia mahay manao kajy ( fa mahay mitory kosa ) ; na dia ekena aza fa noho ny fotoana fohy, dia mbola betsaka ny faritra tsy vita. Momba ny tsy fandriam-pahalemana dia nanampy anay ireo « Quartier Môbile » sy ireo « Zandary » toy ny tany Betsipotika, asa anefa fa dia mbola tafiditra tao am-piangonana t@ alina ihany ireo Dahalo ( roa lahy ). Tratran'ny Zandary izy ireo, dia afaka nilefa indray avy eo ( ... ).

 

Nous avons proclamé dans toutes ces régions l'essence même du Christ : Sauveur et Seigneur. Nous avons proclamé dans toutes ces régions le Christ qui donne la vie et qui la donne en abondance ( Jean 10 : 10b ). Pour les férus de statistique à vous de faire un petit calcul : on était plus de 200 personnes, divisées en équipes de 3 à 5 personnes de chaque. On a travaillé en 2 jours et demi, soit de 8h à midi et de 15h à 17h. Chaque équipe évangélisait dans une maison ( système de porte-à-porte ) entre 15 mn à 30 mn environ. Question : combien de maisons à peu près avions-nous évangélisé ? On a évangélisé les Mercredi, Jeudi et Vendredi matin ; le Vendredi 19 Mai 2017 après-midi a été moment de fête ( cantiques accompagné de danse ou de mouvement d'ensemble, sketches, etc. ). On a dû le clore à 18h ( ou à 17h ) à cause de l'insécurité sur place. Vu la contrainte au niveau temps ( 2 jours et demi seulement ), vu l'insécurité sur toute la zone Ouest de Madagascar, beaucoup de gens n'ont quand même pas pu être évangélisés. On a été aidé à certains endroits par les gendarmes et par les forces de sécurité du peuple. Malgré celà, des Dahalo ( deux Dahalo ) ont pu s'introduire là où dormait l'équipe de MARC dans le Temple de Betsipotika dans la nuit du Jeudi 18 Mai et ont pu voler pas mal d'argent et un ordinateur portable. Ces 2 Dahalo ont été arrêtés par la gendarmerie pour pouvoir s'enfuir de nouveau par la suite ( ... ).

 

We have done our evangelical Mission to broadcast the Gospel of Jesus Christ ( AFF ), to proclaim that Christ is The Lord, to proclaim that Christ is The Saviour, to proclaim that Christ gives us life and gives us it in all its fullness ( John 10 : 10b ). For those who love statistics you can do it yourselves : we were more than 200 persons divided into 3 to 5 persons for each team. Each team has worked around 6 hours per day during 2 days and half ( Wednesday, Thursday and Friday morning ) and each team has proclaimed the Gospel of Jesus in a house during 15 mn to 30 mn. Question : about how many houses did they proclaim the Gospel of Jesus ? On Friday afternoon ( May 19th ) we have had an evangelical show ( skteches, singing with or without gestures, etc. ). Because of insecurity we have had to stop our show around 5 p.m. But a lot of people and a lot of houses didn't hear this Gospel of Jesus Christ because we had not enough time ( just 2 days and half ) and because of insecurity there. In some places, the army and the people have helped us to make safe the area. In spite of it two dangerous burglars ( Dahalo ) have gone into one of our church in the night of Thursday May 18th to steal some money and a laptop of our friends ; it was in Betsipotika FJKM church with the Team of MARK. The army have taken the 2 burglars, then the 2 burglars have run away later ( ... ).

 

AFF, FJKM Madagascar, SPIA 19 Morondava, Ny Mpiandry SAFIF Fifohazana AFF, FJKM Madagascar, SPIA 19 Morondava, Ny Mpiandry SAFIF Fifohazana
Les Mpiandry de MATTHIEU & de MARC en action, au Lycée d'Analaiva
FJKM Marofandilia également sans battant ni aux portes ni aux fenêtres ( en rollover )

Asan’ny Mpiandry ( SA-FIF : SAmpana FIFohazana ) tao Analaiva

Noho ireo asa fitoriana ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy nataon’ny mpiantafika 200 mahery tany an-toerana dia nihetsika Ambalavelona ireo mpianatra tany Analaiva ( na ny tao @ CEG, na ny tao @ Lycée, na hatrany @ mpianatr’i Masera ). Niasa mafy t@ izany ireo Mpiandry tao Betsipotika ( izay toerana akaiky indrindra an’Analaiva, 10 Km avy eo eo ho eo ), na dia efatra fotsiny aza izy ireo. Notarihan’i Pasitera Walter sy i Pasitera Dina izany asa tao Analaiva izany ny Alakamisy 18 May 2017. Nakana « renfort » manokana : Mpiandry 16 vehivavy ( satria ny mpianatra vehivavy ihany no voan’ity aretina Ambalavelona ity ) avy ao Ankilizato ( Tarika MATIO ) hanao ny asa tao Analaiva ny Zoma 19 May 2017. Niarahana t@ ireo Talen-tsekoly sy ireo lehiben’ny faritra Analaiva. Vita tsara koa io asa io izay notarihan’i Pasitera Walter izay isan'ireo mpitarika ny Tarika MARKA tao Betsipotika.

 

A cause de notre action d'évangélisation dans la région, le phénomène étrange d'Ambalavelona s'est déclenché à Analaiva ( chez les étudiantes des écoles secondaires et du lycée sur place, y compris chez l'école catholique des Soeurs d'Analaiva ). Ce phénomène est un mouvement d'ensemble de plusieurs jeunes filles qui entrent en transe ( spiritisme ) et qui de ce fait perdent tout contrôle de soi jusqu'à se déshabiller totalement. Une sorte de nirvana ( domaine du spiritisme ). En général quand ça se produit, c'est toute les filles d'une école ou à peu près la moitié des filles de l'école sont atteintes simultanément. C'est le phénomène d'Ambalavelona. Les Directeurs et les hauts responsables de ces écoles d'Analaiva ont donc tout de suite fait appel aux Mpiandry de l'équipe de MARC de Betsipotika dirigée par le Pasteur Walter pour intervenir et pour soigner spirituellement parlant. Ils n'étaient que 4 seulement ce jour là ( Jeudi 18 Mai ). Les Mpiandry sont des personnes formées spécialement par l'Eglise de Jésus Christ de Madagascar ( FJKM ) pour intervenir dans tout acte démoniaque tel que l'Ambalavelona. Le Pasteur Dina ( Président de la Mission d'évangélisation du SPIA 19 ) était également sur place. On a dû appeler du renfort chez notre équipe à Ankilizato ( l'équipe de MATTHIEU ), soit 16 Mpiandry du sexe féminin qui sont arrivées le Vendredi et ont fait leur travail le jour même. On m'a appelé également là bas, à Analaiva, ce Vendredi pour la couverture photos et pour vous décrire tous ces évènements. Sinon la plupart du temps, j'étais basé à Bemanonga ( à 9 Km avant Morondava ) avec mon équipe : l'équipe môbile DES ACTES DES APOTRES.

 

Because of our evangelical mission in the whole area, the Ambalavelona has strike some girls at the schools in Analaiva ( at the junior highschool, at the senior highschool and at the catholic highschool of Analaiva, nearby Betsipotika ). It was on Thursday May 18th. The Ambalavelona is a special phenomenon where some or a lot of young girls go together into a trance ( spiritualism ). These girls are like hypnotized and have not the control of themselves. Most of times they got undressed. Immediately the Directors of these schools have called our friends in Betsipotika to intervene and to work. There were only 4 persons to do that, 4 persons directed by Pastor Walter ( chief of MARK Team ) and by Pastor Dina ( chief of this evangelical mission in Morondava area ). The day after ( on Friday May 19th ), we have called 16 Mpiandry from MATTHEW Team ( from Ankilizato ) to continue the work and the intervention. These Mpiandry were women Mpiandry. A Mpiandry is a special person who was trained by the churches of Jesus Christ in Madagascar ( FJKM ) to intervene in all evil beings and evil spirits phenomenons. I was there too ( in Analaiva ) on Friday 19th to take pictures and to tell you what's happen. Most of times I was in Bemanonga ( nearby Morondava ) with my Team of THE ACTS OF APOSTLES.

 

AFF, FJKM Madagascar, SPIA 19 Morondava, Pasteur Miarilaza PS President du Synode du SPIA 19, Synodam-paritany Iarivo Avaradrano, Pasteur Toky Bemanonga AFF, FJKM Madagascar, SPIA 19 Morondava
Pasteur Miarilaza, Président du Synode SPIA 19 & Pasteur Toky de Bemanonga
Nos grands bus qui stationnaient au Lycée de Morondava en bord de mer
L'Allée des Baobabs & moment de détente en bord de mer ( en rollover )
Luciana, Voahirana, Faratiana, Bodomanana - Bako & Hanitra Ankadifotsy

 

Ny Sabotsy sy ny Alahady dia fakana aina sy fitsangatsanganana ho setrin’ny asa mafy vita nandritry ny 2 andro sy tapany ( ny asa fitoriana ny Filazantsara, ny filaharana wc sy douche manomboka @ 3 ora maraina, ny dia an-tongotra, ny tsy fahandriam-pahalemana sy izay mety ho fitaintainan’ny tsirairay avy, ny fiantsenana sy ny fikarakarana ny sakafo satria dia izahay Mpiantafika ihany no nikarakara ny sakafonay rehetra nandritra ny fijanonana tany, afa tsy ny an’i MARKA izay ny kristiana tao Betsipotika no nanolo tena hikarakara azy ireo, vitsy rahateo ry MARKA satria olona 25 fotsiny ry zareo. Mpiantafika 71 ry MATIO ( Ankilizato ) ka Mpiandry ny ankamaroany. 60 na 66 teo ry LIOKA ( Bemanonga ). 36 olona ry JAONA. Ary nisy Mpiantafika 18 tao aminay ASAN’ NY APOSTOLY. Dia mbola niampy an’ireo Mpitarika vitsivitsy ( olona 8 ) toa an-dry PS ( Prezida Synodaly SPIA 19, ny Mpitandrina Miarilaza ) sy ry Pasitera Dina mivady. Ny Pasitera Toky ( Mpitandrina ao Bemanonga rehefa avy nitandrina tany Ankilizato ) no tena nandray anay tany sy nandrindra ny zavatra rehetra hatrany Ankilizato ka hatrany Andranomena-Marofandilia-Ampataka. Ny Sabotsy sy ny Alahady 21 May 2017 ary dia fividianana voan-dalana ( indrindra ny voan’ny Baobabs ), fitsidihana ny tananan’i Morondava, filalaovana ranomasina ( tonga hatrany @ plage-n’i Kimony ny sasany ) ary indrindra fitsidihana ilay zava-boahary malaza eran-tany antsoina hoe « Allée des Baobabs » izay tena tian’ireo Japoney tokoa.

 

A cause du travail dur d'évangélisation des 2 jours et demi ( les Mercredi, Jeudi et Vendredi matin ), les Samedi et Dimanche furent consacrés au repos, visite de la ville de Morondava et de son marché, achats de souvenirs dont spécialement les fruits de Baobab, plage dont certains ont pu apprécier la magnifique plage de Kimony et la visite de la fameuse ... « Allée des Baobabs » de Morondava, présente dans tous les cartes postales, les dépliants, les brochures et les pages web concernant Madagascar. On a travaillé dur, car outre la mission d'évangélisation proprement dite et les marches à faire, il a fallu se réveiller tous les jours vers 3h du matin pour la queue des douches et des toilettes ( wc ), il a fallu acheter nous même nos provisions et il a fallu préparer nous même nos 3 repas par jour ( par équipe en rotation ). Il n'y avait que l'équipe de MARC ( Betsipotika ) qui ont été exemptée de cuisine vu qu'ils étaient peu nombreux : 25 personnes seulement ( les villageois chrétiens de Betsipotika se sont occupés d'eux ). L'équipe de MATTHIEU comptaient 71 personnes, LUC 60 ou 66 personnes, JEAN 36 personnes ( L'équipe de JEAN a subi le plus dur du côté condition de vie sur place : sans électricité, très peu d'eau et beaucoup de moustiques ) ; et nous ( car j'en faisais partie ) équipe des ACTES DES APOTRES nous étions 18 personnes. A celà s'ajoute les dirigeants du mouvement tels que le Président de notre synode SPIA 19, le Pasteur Miarilaza, le Président de la Mission d'évangélisation AFF du SPIA 19, le Pasteur Dina Razaf ; au total cette équipe dirigeante était de 8 personnes. Sans oublier le Pasteur Toky, le pasteur sur place ( Pasteur de Bemanonga , ancien Pasteur d'Ankilizato ) qui a énormément travaillé dans notre accueil, dans nos mises en place, du côté logistique, en aides fort appréciables, en conseils, etc.

 

Because of the hard work that we have done during 2 days and half ( on Wednesday, on Thursday and on Friday morning ), hard work not only for the evangelical mission and for the hiking every day, but too to buy our food and to prepare to cook it 3 times a day ( we have cooked our own meals ). Hard work too because every one have to wake up every day around 3 a.m. for shower and toilets ( there were very few shower-rooms and very few toilets-rooms for a lot of people, for more than 200 people ). No electricity so no light and no phone charger at Betsipotika and at Andranomena ( MARK Team and JOHN Team ). Very few water ( for shower and for drinking ) for JOHN Team at Andranomena. And a lot of mosquitos every night for everybody. The number of the evangelists were : 71 people for MATTHEW Team, only 25 people for MARK Team, 60 or 66 people for LUKE Team, 36 people for JOHN Team ( they have had the hardest condition of life ), 18 people for THE ACTS OF APOSTLES Team ( where I was ), and 8 people for the high Staff of the SPIA 19. Plus the Pastor Toky ( Pastor of Bemanonga : LUKE Team ) who has worked very hard to prepare our arrival, to introduce us everywhere, to help us to find supplies, to advise us, etc. So because of the hard work during 2 days and half, we had a rest on Saturday and on Sunday : to visit the town of Morondava and its market and its beach, to buy souvenirs such as Baobab fruits and to visit the famous ... « Baobabs Avenue » nearby Morondava.

 

AFF, FJKM Madagascar, SPIA 19 Morondava, Ny AFF Tafika Masina an ny FJKM Ankadifotsy AFF, FJKM Madagascar, SPIA 19 Morondava, The high Staff of the SPIA 19
FJKM Ampataka en piteux état
La cuisine à Morondava assurée par l'équipe de Manana, ici : Manjato & Alain
Les AFF du FJKM Ankadifotsy ont été les plus nombreux à Morondava ( en rollover )
Le Staff du SPIA 19 ( en rollover ) - Pour le groupe du FJKM Ankadifotsy, debout de G à D :

Augustine, Liva, Voahangy, Claudine, Saholy, Irmà, Haja Zoely, Alain, Michelle, Rinah, Miarisoa, Voahangy,
Bako, Hanitra, Faliary, Président Hery, Robine, Voahirana, Totoa Dety, Dadan'i Rija - Accroupis de G à D :
Marie-Claire, Noro, Ravo ( webmaster ), Lalao, Luciana, Faratiana, Claudie, Tojo, Fahizà, Miary,
Manana & Totoa Rety - Absentes sur la photo : Voahangy Be, Tine, Julie, Présidente Lanto,
Totoa Saholy, Bodomanana & Herivonjy - Manana was the 2nd Chief of JOHN Team

 

Nanomboka ny asa na namaky lay ( arakaraka ireo toerana ) izahay Mpiantafika 200 mahery avy ao @ Synodam-paritany Iarivo Avaradrano SPIA 19. Koa antsoina isika Fitandremana hanohy ny asa @ alalan’ny fanohizana ny asa fitoriana any an-toerana sy indrindra @ alalan’ny fanampiana ireo Fiangonana FJKM any an-toerana mba hahavitan’ireny ho vita soa ho vita tsara ( FJKM Ankilizato, FJKM Betsipotika, FJKM Bemanonga, FJKM Andranomena, FJKM Marofandilia ary FJKM Ampataka ). Io no « suivi » andrasana amintsika Fitandremana tsirairay, na Fitandremana matanjaka izy na Fitandremana tsotra, na Fitandremana avy ao @ SPIA 19 izy na Fitandremana tsy avy ao, eny fa hatramin'ny Fitandremana any @ faritany aza. Azo atao tsara @ fanorenana ireo Fiangonana ireo ny miasa tsirairay, na tsiroaroa, na tsitelotelo ( Fitandremana telo ohatra ). Toy izay natao raha nanangana ny FJKM tany Beroroha, izay niarahan’ny Fitandremana Isotry Fitiavana sy ny Fitandremana Analakely. Koa samia mahefa be hatrany tompoko, @ hazakazaka ataontsika ho an’ny Tompontsika Jesoa Kristy. Ho tahian'ny Tompo anie isika mianakavy, Amena !

 

Chers lecteurs, nous, évangélisateurs au sein du Synode Iarivo Avaradrano SPIA 19 ( Synode du Nord d'Antananarivo ) des « Eglises de Jésus Christ de Madagascar » ( FJKM ), avons commencé cette mission d'évangélisation dans l'Ouest du pays ( region de Morondava et des Baobabs ). Pour la suite de cette mission, à savoir pour d'autres missions sur place ( appelé suivi ) et surtout pour l'édification et la finition de la construction des « Eglises de Jésus Christ de Madagascar » ( FJKM ) sur place ( à savoir les FJKM Ankilizato, FJKM Betsipotika, FJKM Bemanonga, FJKM Andranomena, FJKM Marofandilia et FJKM Ampataka ), nous invitons tous les autres Eglises FJKM qu'elles soient au sein du SPIA 19 ou non, qu'elles soient dans la région d'Antananarivo ou en provinces ( les 6 provinces, soient les 22 régions de Madagascar ). Nous invitons également les Temples et les Eglises chrétiens du monde entier à participer à ce suivi de finition de construction d'Eglises dans ces régions sus-citées ( Ankilizato, Betsipotika, Bemanonga, Andranomena, Marofandilia et Ampataka ). Avec nos remerciements d'avance, à la gloire de Dieu, Le Tout-Puissant, Le Dieu d'Amour. Que Dieu vous bénisse tous, chers lecteurs, Amen !

 

Dear readers,
We have began the evangelical mission at the West part of Madagascar ( Morondava area and the Baobabs area ). It was a project of the churches of Jesus Christ ( FJKM ) of the SPIA 19 area. Now we invite you to continue the mission. For example to send there other evangelists. Or to help the churches of Jesus Christ ( FJKM ) there ( Ankilizato, Betsipotika, Bemanonga, Andranomena, Marofandilia and Ampataka ) to built or to finish the construction of their churches. Now we invite you to do that : you which are FJKM inside the SPIA 19, you which are FJKM outside the SPIA 19, you which are FJKM everywhere in Madagascar and you ( christian churches, christian people, individual christians ) everywhere in the whole world. Thank you very much ! To God is the glory for ever and ever. God bless you, Dear readers, God bless you and your family, Amen !

 

Sary Ravo.Madagasikara May 2017
Photos : Ravo.Madagascar Mai 2017
Many thanks to my brother Ramy to have borrow me his camera FUJIFILM Finepix S
Unfortunately I've done a big mistake : I've thought that I've used a 16 Go SD-Card
When I've gone back at home, I've seen that I've used only ... 01 Go SD-Card, so the photos are not in good quality, sorry ;-)

 

« Dia hoy Jesoa : Andeha hanaraka Ahy, fa ataoko mpanarato olona ianareo » ( Matio 4 : 19 )

« Et Jésus dit : Venez après Moi, et Je vous ferai pêcheurs d'hommes » ( Matthieu 4 : 19 )

« Jesus said : Come with Me, and I will teach you to catch men » ( Matthew 4 : 19 )

 

 

 

RATSIMBAZAFY Ravo Nomenjanahary
Courriel : r_ravo@hotmail.com
Tél. ++ 261 32 41 063 65

 


The Christian Counter

 

Ce site est

 
Mission d evangelisation à Madagascar, Morondava par l AFF du SPIA 19, Synodamparitany Iarivo Avaradrano, FJKM church
Mission d evangelisation à Madagascar pour les enfants, Hetsika Voantsinapy du FMBM : Fikambanana Mpiara-Mamaky ny Baiboly Malagasy
A la decouverte de Madagascar, photos : Ravo.Madagascar webmaster de Pensee Chretienne
Pensee Chretienne : DIEU nous aime, sur ce fait s appuie la Foi chretienne
Ravo.Madagascar webmaster de Pensee Chretienne